Skip links

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Praktijk Ria van den Hoven en de cliënt/ de cliënten

 

 1. Indien cliënt na de eerste kennismaking besluit om een behandeling te volgen dan is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze intake/behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

 

 1. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
 • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

 

 1. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
 • Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
 • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken
  De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
 • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings- overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de  therapeut;
  De therapeut is van mening dat in verband met de problematiekvan de cliënt en de  competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie,tenzij uitdrukkelijk anders  afgesproken tussen therapeut en cliënt;

 

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Actuele tarieven zijn zichtbaar in de praktijk en op de site te vinden. De cliënt rekent contant of per pin na de sessie af, tenzij anders afgesproken.

 

 1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / 1 werkdag van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 

 1. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten. Bewaartermijn bedraagt 20 jaar

 

 1. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)  overhandigd of medegedeeld.

 

 

 

 1. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt      afgesproken uurtarief.

 

 1. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van VBAG.
  De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich  met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden www.vbag.nl De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren        Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege  www.tcz.nu

 

 1. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden   verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

 

 1. Behandelaar heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Praktijk Ria van den Hoven is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers aan arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 

 1. Praktijk Ria van den Hoven is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Maas 53 te Kaatsheuvel, noch voor andere schade ontstaan door  betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

 

14        De behandelaar heeft een inspanningsverplichting en geen  resultaatverplichting.

 

 1. In geval van langdurige afwezigheid ( meer dan 4 weken) van de behandelaar zal de cliënt geïnformeerd worden dat de mogelijkheid bestaat om bij een waarnemer nieuwe afspraken te maken en indien de cliënt dit schriftelijk verzoekt kan een kopie van het cliëntendossier worden overgedragen. Praktijk Ria van den Hoven heeft een waarnemingsovereenkomst met een zorgaanbieder die ook onder de WKKGZ regelgeving valt en aangesloten is bij RBCZ

 

 1. Bereikbaarheid Als er gedurende de therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt telefonisch wenst te bespreken heeft de behandelaar hiervoor aandacht. De mogelijkheid is dan aanwezig dit per mail of antwoordapparaat kenbaar te maken waarna zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

 

 1. Indien de cliënt een minderjarige is dienen de ouder(s) en of de verzorger(s) aanwezig te zijn bij de behandeling.
Ontdek wat ik voor je kan betekenen
Bel me terug

Zit je nog met vragen of wil je meer informatie? Vraag vrijblijvend een telefoonverzoek aan.